1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-methoxyimidazolidin-2-one

1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-methoxyimidazolidin-2-one