1-Phenyl-3-(4-fluorophenyl)-2-pyrazoline

1-Phenyl-3-(4-fluorophenyl)-2-pyrazoline