N-[4-(6-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-4-nitrobenzenesulfonamide

N-[4-(6-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]-4-nitrobenzenesulfonamide