7-Hydroxy-2,2-diphenyl-4-chromanone

7-Hydroxy-2,2-diphenyl-4-chromanone