6-Methoxy-2-methyl-3-phenyl-1-benzofuran-5-ol

6-Methoxy-2-methyl-3-phenyl-1-benzofuran-5-ol