2,5,6-Trichloro-4-methylnicotinic acid

2,5,6-Trichloro-4-methylnicotinic acid