3-Chlorobenzo[b][1,6]naphthyridine-4-carbonitrile

3-Chlorobenzo[b][1,6]naphthyridine-4-carbonitrile