N1-(4-[[4-(dimethylamino)benzylidene]amino]phenyl)-2-hydroxybenzamide

N1-(4-[[4-(dimethylamino)benzylidene]amino]phenyl)-2-hydroxybenzamide