2,6-Dichloro-4-(methylsulfonyl)aniline

2,6-Dichloro-4-(methylsulfonyl)aniline