Chlorodifluoromethyl 4-nitrophenyl sulfide

Chlorodifluoromethyl 4-nitrophenyl sulfide