((3-Indolyl)(methylthio)methylene)malononitrile

((3-Indolyl)(methylthio)methylene)malononitrile