1,1'-Biphenyl, 4,4'-diazido-3,3'-dimethoxy-

1,1'-Biphenyl, 4,4'-diazido-3,3'-dimethoxy-