1-(2-Fluoro-benzyl)-2-phenoxymethyl-1H-benzoimidazole

1-(2-Fluoro-benzyl)-2-phenoxymethyl-1H-benzoimidazole