6-Chloro-4-(dichloromethyl)-2-phenylquinazoline

6-Chloro-4-(dichloromethyl)-2-phenylquinazoline