2-Phenyl-4-(isopropyloxycarbonyl)-6-methyl-3H-imidazo[1,5-b]pyridazine-5,7-dione

2-Phenyl-4-(isopropyloxycarbonyl)-6-methyl-3H-imidazo[1,5-b]pyridazine-5,7-dione