4,6-Dichloro-2-methyl-5-phenylpyrimidine

4,6-Dichloro-2-methyl-5-phenylpyrimidine