Pyridine, 3-[5-[4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]phenyl]-2-oxazolyl]-

Pyridine, 3-[5-[4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]phenyl]-2-oxazolyl]-