Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[[(3-methylphenyl)imino]methyl]-

Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[[(3-methylphenyl)imino]methyl]-