3-Chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide

3-Chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide