3,4,5-trimethoxy-N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide

3,4,5-trimethoxy-N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide