Phenyl 3-(2-methylthio)thienyl sulfide

Phenyl 3-(2-methylthio)thienyl sulfide