3-(Trifluoromethyl)phenyl 4-(2,5-dioxotetrahydro-1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-sulfonate

3-(Trifluoromethyl)phenyl 4-(2,5-dioxotetrahydro-1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-sulfonate