Ethyl (2,1,3-benzothiadiazol-5-yloxy)acetate

Ethyl (2,1,3-benzothiadiazol-5-yloxy)acetate