methyl 1-[(4-ethylphenyl)sulfonyl]prolinate

methyl 1-[(4-ethylphenyl)sulfonyl]prolinate