N-[3-(5,6-Dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-2-phenylacetamide

N-[3-(5,6-Dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-2-phenylacetamide