Ethyl 2-amino-7-chloro-6-formyl-1-benzothiophene-3-carboxylate

Ethyl 2-amino-7-chloro-6-formyl-1-benzothiophene-3-carboxylate