Nomifensine, N-trimethylsilyl-

Nomifensine, N-trimethylsilyl-