2,5,7-Trimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

2,5,7-Trimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine