2-Pyrrolidinemethanol, 1-(2,4-dinitrophenyl)-

2-Pyrrolidinemethanol, 1-(2,4-dinitrophenyl)-