2,4,7-trimethylbenzo[b][1,8]naphthyridin-5-amine

2,4,7-trimethylbenzo[b][1,8]naphthyridin-5-amine