6-Amino-3-phenyl-2H-chromen-2-one

6-Amino-3-phenyl-2H-chromen-2-one