1-(2-Fluoro-5-methyl-4-nitrophenyl)-2-methylpiperidine

1-(2-Fluoro-5-methyl-4-nitrophenyl)-2-methylpiperidine