3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-ethoxy-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-ethoxy-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one