2-Phenyl-6a-thiathiophthene

2-Phenyl-6a-thiathiophthene