3,4-Dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazaborolidine

3,4-Dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazaborolidine