3-(2-Methoxy-phenyl)-2-(pyridin-2-ylsulfanylmethyl)-3H-quinazolin-4-one

3-(2-Methoxy-phenyl)-2-(pyridin-2-ylsulfanylmethyl)-3H-quinazolin-4-one