1-Formyl-2-hydroxy-9-methyl-anthracene

1-Formyl-2-hydroxy-9-methyl-anthracene