Benzene, 1-nitro-4-[(trichloromethyl)thio]-

Benzene, 1-nitro-4-[(trichloromethyl)thio]-