1-(2,4-Dinitrophenyl)-3-methylpiperazine

1-(2,4-Dinitrophenyl)-3-methylpiperazine