Phenylethynyl p-methoxyphenyl ketone

Phenylethynyl p-methoxyphenyl ketone