2-(5-Ethoxy-1H-benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-N-phenethyl-acetamide

2-(5-Ethoxy-1H-benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-N-phenethyl-acetamide