17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one

17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one