4,5'-Bipyrimidine, 4',6-bis(methylthio)-

4,5'-Bipyrimidine, 4',6-bis(methylthio)-