ethyl 4-{[(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoate

ethyl 4-{[(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoate