2-[4-Chlorophenyl]-5-nitropyrimidine

2-[4-Chlorophenyl]-5-nitropyrimidine