1-Dimethyl(phenyl)silyloxyheptane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxyheptane