1-Tripropylsilyloxy-2-phenylethane

1-Tripropylsilyloxy-2-phenylethane