2-(chloromethyl)-3-(3-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one

2-(chloromethyl)-3-(3-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one