4-(2-Hydroxyethylamino)-6,7-dimethoxy-1-oxo-1,2-dihydrophthalazine

4-(2-Hydroxyethylamino)-6,7-dimethoxy-1-oxo-1,2-dihydrophthalazine