2-(4-Methylphenyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethyl)-3H-1,5-benzodiazepine

2-(4-Methylphenyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethyl)-3H-1,5-benzodiazepine